فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٧٨: چه غم ازکار فرو بسته ما دارد عشق؟

چـه غـم ازکـار فـرو بـسـتـه ما دارد عـشـق؟چـون فلک در دل خـود آبـله ها دارد عشقنیسـت چـون غـنچـه پـیکـان دل ماناخـن گیرورنه چون صبح،دم عقده گشا دارد ع…

چـه غـم ازکـار فـرو بـسـتـه ما دارد عـشـق؟چـون فلک در دل خـود آبـله ها دارد عشق
نیسـت چـون غـنچـه پـیکـان دل ماناخـن گیرورنه چون صبح،دم عقده گشا دارد عشق
گر چه در پـرده غیب است نهان خورشیدشذره ای چون فلک بـی سرو پـا دارد عشق
نیسـت هر آب و زمـین قـابـل تـخـم شـررشدر دل سـوخـتـگان نشو و نما دارد عشـق
نه همین در دل ما بـزم سلیمان چیده استعـالـمـی در دل هر مـور جـدا دارد عـشـق
دامــن خــاک نـگــاریـن شــود از جــولــانـشگرچـه از خـون جـگر پـابـه حـنا دارد عشق
شـاخ و بـرگـش بـود از عـالـم امـکـان بـیـرونریشـه هر چـند در اندیشه ما دارد عشـق
چـون فـلـک دایـره بـیـنـش خـودسـاز وسـیـعتـا بـدانی که چـه مقدار صـفا دارد عـشـق
آسمان موج سرابی است درآن دامن دشتکـه مـن سـوخـتـه راآبــلـه پـا دارد عـشـق
چـشـم خـفاش ز خـورشـید چـه بـیند صائبعقل بـیچـاره چـه داند که چها دارد عشق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج