فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٧٨: چنان مستم چنان مستم من امروز

چنان مستـم چنان مستـم من امروزکـه از چـنـبــر بــرون جـسـتـم مـن امـروزچــنـان چـیـزی کـه در خـاطـر نـیـابــدچــنـانـســتــم چــنـانـســتــم مـن امـرو…

چنان مستـم چنان مستـم من امروزکـه از چـنـبــر بــرون جـسـتـم مـن امـروز
چــنـان چـیـزی کـه در خـاطـر نـیـابــدچــنـانـســتــم چــنـانـســتــم مـن امـروز
بــه جـان بــا آسـمـان عـشـق رفـتـمبـه صـورت گـر در این پـسـتـم مـن امـروز
گرفتـم گوش عـقل و گفتـم ای عـقلبــرون رو کــز تــو وارســتــم مــن امــروز
بشوی ای عقل دست خویش از منکـه در مـجـنـون بــپــیـوسـتـم مـن امـروز
بــه دسـتـم داد آن یـوسـف تـرنـجـیکه هر دو دست خـود خـستـم من امروز
چــنــانــم کــرد آن ابـــریــق پــرمــیکه چـندین خـنب بـشـکـسـتـم من امروز
نــمــی دانــم کــجــایـم لــیــک فــرخمـقــامـی کـانـدر و هـســتــم مـن امـروز
بـــیـــامـــد بـــر درم اقـــبـــال نـــازانز مـسـتـی در بــر او بــسـتـم مـن امـروز
چــو واگـشـت او پــی او مـی دویـدمدمـی از پــای نـنـشــســتــم مـن امـروز
چــو نــحــن اقــربـــم مــعــلــوم آمــددگــر خــود را بــنـپــرســتــم مــن امــروز
مـبـند آن زلـف شـمـس الـدین تـبـریزکه چون ماهی در این شستم من امروز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج