فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٧٧: به هر طوفانی از جا در نیاید لنگر عاشق

بـه هر طـوفـانی از جـا در نیاید لـنـگـر عـاشـقشـمـارد داغ، خـورشـید قـیامت را سـر عـاشـقز داغ بـیقـراری چـون پـلـنـگ از خـواب بـرخـیـزدز غـفـلت شـیر ا…

بـه هر طـوفـانی از جـا در نیاید لـنـگـر عـاشـقشـمـارد داغ، خـورشـید قـیامت را سـر عـاشـق
ز داغ بـیقـراری چـون پـلـنـگ از خـواب بـرخـیـزدز غـفـلت شـیر اگرپـهلو نهد بـر بـسـتـر عـاشـق
که را زهره است راز عشق را در دل نگه دارد؟صدف را سینه چاک آرد به ساحل گوهر عاشق
بــه اوج لـامـکـان پــرواز کـردن از کـه مـی آیـد؟نـگـردد گـر تـپــیـدنـهـای دل بــال و پــر عـاشـق
بـه داغ تـازه ای هر لحـظه می سوزد دل گرممبــرآتـش هـسـت عـودی روز و شـب در مـجـمـر
سـر مجـنون بـه زانو می نهد لـیلی، نمی داندکه کوه طـور خـاکـسـتـر شـود زیر سـر عـاشـق
مرا چـون سـوخـتـی بـگذار بـر گرد سـرت گردمکه می گردد حـصـار عـافیت خـاکسـتـر عـاشـق
فلکها سـیر شد از سـیرو دور خـویشتـن صائبهمان رقـص پـریشـانی کند خـاکسـتـر عـاشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج