فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٧٦: در دل از عشق کسی گر خار خارت اوفتد

در دل از عشق کسـی گر خـار خـارت اوفتـدقــصــه درد دل مــن اســتـــوارت اوفــتـــدتــوچــنـیـن آزاد و فـارغ غــافـلـی از کـار مـنباش تا با چون خودی زین…

در دل از عشق کسـی گر خـار خـارت اوفتـدقــصــه درد دل مــن اســتـــوارت اوفــتـــد
تــوچــنـیـن آزاد و فـارغ غــافـلـی از کـار مـنباش تا با چون خودی زین نوع کارت اوفتد
بـاد عشـق اریک نفس بـر خـرمن عقلت وزدآتــش انــدر کــاهـدان اخــتــیـارت اوفــتــد
این پریشانی که مارا در دلست از عشق توزآن همی تـرسـم که اندر روزگارت اوفـتـد
من زعشـاقت گرفتـم خـویشتـن را در شماربـاشد آحـادی چـو من اندر شمارت اوفتـد
تـیر مژگانت چو من صد صید افگندست لیکصـادقـی چـو من نخـیزد گـر هزارت اوفـتـد
رنگـها گـیرد زنقـش تـو چـو انگـشـت از حـنـاگر دلی سـاده بـدست چـون نگارت اوفتـد
پـشت طاقت ریش گرداند چو من اشتر دلیکـو بـنـا دانـی چـو خـردر زیـر بـارت اوفـتـد
ز احـتـمـال بــار انـدوهـت مـیـانـم بــگـسـلـدکآن دو زلـف تـا مـیـان انـدر کـنـارت اوفـتـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج