فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٣٧٦: اگر کی در فرینداش یوقسا یاوز

اگـر کـی در فــریـنـداش یـوقـســا یـاوزاوزن یــلــداســـنــا بـــو در قـــلـــاوزچــپــانـی بــرک دت قـر تــن اکـشــدراشــیـت بــنـدن قــراقـوزیـم قـر…

اگـر کـی در فــریـنـداش یـوقـســا یـاوزاوزن یــلــداســـنــا بـــو در قـــلـــاوز
چــپــانـی بــرک دت قـر تــن اکـشــدراشــیـت بــنـدن قــراقـوزیـم قـراقـوز
اگـر طـطـسـن اگـر رومـیـن وگـر تــرکزبـــان بـــی زبـــانــان را بـــیــامــوز
ســـر چـــوب تـــری آن گـــاه گـــریـــدکه یابـد آن سـوی دیگر تـف و سـوز
چو اسماعیل قربان شو در این عشقکه شب قربان شود پیوسته در روز
خـمش آن شـیر شیران نور معنیسـتپـنیری شد بـه حـرف از حـاجـت یوز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج