فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٧٥: تو چشم شیخ را دیدن میاموز

تـو چـشـم شـیـخ را دیدن مـیـامـوزفـلـک را راسـت گـردیدن مـیامـوزتـو کـل را جـمـع ایـن اجـزا مـپـنـدارتـو گل را لطـف و خـندیدن میاموزتـو بـگشـا چـشم تـ…

تـو چـشـم شـیـخ را دیدن مـیـامـوزفـلـک را راسـت گـردیدن مـیامـوز
تـو کـل را جـمـع ایـن اجـزا مـپـنـدارتـو گل را لطـف و خـندیدن میاموز
تـو بـگشـا چـشم تـا مهتـاب بـینیتـو مـه را نور بـخـشـیدن مـیامـوز
تـو عـقـل خـویش را از می نگـهدارتـو مـی را عـقـل دزدیدن مـیامـوز
تــو بـــاز عــقــل را صــیــادی آمــوزچـنـیـن بـیـهـوده پـریـدن مـیـامـوز
یـتــیـمــان فــراقــش را بــخــنــدانیـتـیـمـان را تــو نـالـیـدن مـیـامـوز
دل مـظـلـوم را ایـمـن کـن از تـرسدل او را تـــو لــرزیــدن مــیــامــوز
تـو ظـالـم را مده رخـصـت بـه تأویلسـتــیـزا را سـتــیـزیـدن مـیـامـوز
زبــان را پـردگـی مـی دار چـون دلزبــان را پــرده بــدریـدن مـیـامــوز
تو در معنی گشا این چشم سر راچو گوشش حرف برچیدن میاموز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج