فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٧٥: ای فدای چشم مخمور تو خواب عاشقان

ای فدای چـشـم مخـمور تـو خـواب عـاشـقانوی بــلـاگـردان زلـفـت پـیـچ و تـاب عـاشـقـانگـر بـه بـیداری غـرور حـسـن مـانع مـی شـودمی تـوان دلهای شب آمد بـ…

ای فدای چـشـم مخـمور تـو خـواب عـاشـقانوی بــلـاگـردان زلـفـت پـیـچ و تـاب عـاشـقـان
گـر بـه بـیداری غـرور حـسـن مـانع مـی شـودمی تـوان دلهای شب آمد بـه خـواب عاشقان
پـیش ازان دست گل شبـنم فرو ریزد بـه خاکسـر بـرآر از جـیب صـبـح ای آفـتـاب عـاشـقان
شسـت خـورشید قیامت دامن از خـون شفقهمـچـنان خـونابـه می ریزد کـبـاب عـاشـقـان
گـردن مـا در کـمـنـد پـیچ و تـاب عـقـل نیسـتزلـف معـشـوقـان بـود مالـک رقـاب عـاشـقـان
حسن لیلی در رخ مجنون تماشاکردنی استمـگـذر از سـیـر رخ چـون مـاهـتـاب عـاشـقـان
از حـجـاب غنچـه بـلبـل سـر بـه زیر پـر کشـیدنیست کم از شرم معشوقان حجاب عاشقان
سبـحـه ریگ روان سررشتـه را گم کرده استاز شـمـار درد و داغ بــی حــسـاب عـاشـقـان
اعـتـمـادی نـیـسـت بـر جـمـعـیـت بـرگ خـزانزود مـی پـاشـد ز یـکـدیـگـر کـتـاب عـاشـقـان
تـیـغ یـار از خـون مـا زنـجـیـر جـوهـر پــاره کـردنــشأه دیــوانــه ای دارد شــراب عــاشــقــان
گـر هوای سـیر گـردون هـسـت در خـاطـر تـراهمتـی صـائب طـلب کـن از جـناب عـاشـقـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج