فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٣٧٤: بر سر بالین بی دردان گل احمر فشان

بــر سـر بــالـیـن بـی دردان گـل احـمـر فـشـانعـاشـقـان را سـوزن الـمـاس در بـسـتـر فـشـانشـکـر این مـعـنـی کـه عـمـر جـاودانی یافـتـیمشـت آبـی ای خـض…

بــر سـر بــالـیـن بـی دردان گـل احـمـر فـشـانعـاشـقـان را سـوزن الـمـاس در بـسـتـر فـشـان
شـکـر این مـعـنـی کـه عـمـر جـاودانی یافـتـیمشـت آبـی ای خـضر بـر خـاک اسـکندر فشـان
چـون سـبـکـبـاری بـراقـی نیسـت در راه طـلبدر بــسـاط زنـدگـانـی هـر چــه داری بــرفـشـان
در مـحـیـط آفـریـنـش از صـدف کـمـتــر مـبــاشتـیغ اگـر بـارد بـه فـرقـت از دهـن گـوهـر فـشـان
مـی دهـد زخــم زبــان انـدام، سـنـگ خــاره راخـرده جــان چــون شـرر بــر تــیـشـه آزرفـشـان
مـگـذران بــی گـریـه مـسـتـانـه وقـت صـبــح رادر زمـیـن پـاک هـر تـخـمـی کـه داری بـرفـشـان
گر نداری دستـرس چـون منعمان بـر سیم و زرسـیـم نـاب اشـک بـر رخـسـاره چـون زر فـشـان
از غــبــار خــاکـســاری دیـده رغـبــت مـپــوشگـرد راه از خـویشـتـن در چـشـمه کـوثـر فـشـان
گر نخواهی پشت پـا زد بـر جهان، پـایی بـکوبدسـت اگر نتـوانی افـشـاند آسـتـینی بـرفشـان
تـن مـزن زنـهار چـون پـروانـه بـعـد از سـوخـتـنرنگ عشق تـازه ای زین مشت خاکستـر فشان
نیشکر بـعد از شکسـتـن می شود شاخ نبـاتبـشـکند هر کـس تـرا بـر یکـدگر، شـکـر فـشـان
چون به خواری عاقبت بر خاک می باید فشاندبا لب خندان چو گل صائب به گلچین سر فشان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج