فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٧٤: ازنقاب سنگ تابد شعله عریان عشق

ازنـقـاب سـنـگ تـابـد شـعـلـه عـریـان عـشـقپرده چون پوشد کسی بر سوزش پنهان عشق؟درکـف مـوجــی فـتــد هـرخـشـت یـونـان خـردازتــنـور دل بــرآرد جــوش چـ…

ازنـقـاب سـنـگ تـابـد شـعـلـه عـریـان عـشـقپرده چون پوشد کسی بر سوزش پنهان عشق؟
درکـف مـوجــی فـتــد هـرخـشـت یـونـان خـردازتــنـور دل بــرآرد جــوش چــون طـوفـان عـشـق
صبـر و طاقت راکه پشت عقل بـرکوه است ازوبــاشـرر هـم رقـص سـازد آتــش سـوزان عـشـق
بـگذر از سر تـا حیات جـاودان یابـی،که هستتــیـغ ز هـرآلـود خـضـر چــشـمـه حـیـوان عـشـق
عـاشـقی، نقـش تـعـلق از ضـمیر دل بـشـویفـلـس بــر پــیـکـر نـدارد مـاهـی عـمـان عـشــق
عشق شوری نیست کز مردن زسر بیرون رودسـرکشد چـون گردبـاد از خـاک سرگردان عشق
من کـدامین ذره ام صـائب که وصـف او کـنم ؟گوی گردون را خـلاصی نیسـت ازچـو گان عشق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج