فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٧٣: سیدی انی کلیل انت فی زی النهار

سـیدی انی کـلیل انت فـی زی الـنهاراشتکی من طول لیلی الفرار این الفرارلیلتی مدت یداها امسکت ذیل الصباحلــیـلــتــی دار قــرار دونـهـا دار الــقــرارربـ…

سـیدی انی کـلیل انت فـی زی الـنهاراشتکی من طول لیلی الفرار این الفرار
لیلتی مدت یداها امسکت ذیل الصباحلــیـلــتــی دار قــرار دونـهـا دار الــقــرار
ربــنـا اتـمـم لـنـا یـوم الـتــلـاقـی نـورنـاربـنا و اغـفـر لنا ثـم اکسـنا ذاک الغـفـار
انـمـا اجـسـامـنـا حـالـت کـسـور بـیننـاحـبـذا یا ربـنـا مـن جـنـه خـلـف الـجـدار
ربـنـا فـارفـع جـداراء قـام فـیـمـا بـیـنـنـاربـنـا و ارحـم فـانـا فـی حـیـاء و اعـتـذار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج