فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٧٣: آتشین شد چهره خاک ازمی گلرنگ عشق

آتـشـین شـد چـهره خـاک ازمی گلرنگ عـشـقچـرخ شـد خـاکـسـتــری ازآتــش بــی رنـگ عـشـقمــی نــمــایـد چــون گــل خــورشــیـد ازآب روانچــهــره انــدیــش…

آتـشـین شـد چـهره خـاک ازمی گلرنگ عـشـقچـرخ شـد خـاکـسـتــری ازآتــش بــی رنـگ عـشـق
مــی نــمــایـد چــون گــل خــورشــیـد ازآب روانچــهــره انــدیــشــه از آیـیــنــه بــی زنــگ عــشــق
چـون گذشتـی از فضای دل درین وحـشت سـرادرخـور جــولـان نـدارد عـرصـه ای شـبــرنـگ عـشـق
بـا کـدامـین شـیشـه دل گـویم کـه درمیدان رزمکــرد کــار مــومـیـایـی بــادل مــن ســنـگ عــشــق
یک سیه خـانه است در سرتـاسر صحـرای عقلکعبـه ای سرگشته می گردد بـه هر فرسنگ عشق
نــیــســت ابـــر و آفــتـــاب نــوبـــهــاران رابـــقــاساده لوح آن کس که دل بند به صلح و جنگ عشق
زور بــازوی یـدالــلــهـی بــلــنـد افــتــاده اســتچــون نـنـالـد نـه کـمـان آسـمـان درچــنـگ عـشـق؟
خـامسـوزان هوس بـر خـود بـسـاطی چـیده اندورنـه خــاکــســتــر نـدارد آتــش بــی رنـگ عــشــق
تـا بـه حشر ازچشم زخم نیستـی آسوده استچـهره هرکـس کـه شـد نـیلـوفـری ازسـنـگ عـشـق
جــوشـن داودی ایـنـجــا شـاهـراه نـاوک اســتمـن کـیم تـاسـینه راسـازم سـپـر درجـنـگ عـشـق؟
ذره تـا خـورشـیـد گـلـبـانـک انـالـحـق مـی زنـنـدنــغــمــه خــارج نــداردســاز ســیـر آهـنـگ عــشــق
دامـن رغــبــت زلـیـخــا ازکــف یـوســف کــشــددسـت چـون بـیرون کـنـد از آسـتـین نـیرنـگ عـشـق
خامه اش را شق به شمشیر شهادت می زنندهـرکـه چـون شـیـر خـداصـائب بـود یـکـرنـگ عـشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج