فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٧٢: غره وجه سلبت قلب جمیع البشر

غـره وجـه سـلبـت قلب جـمیع البـشـرضـاء بـها اذ ظـهرت بـاطـن لیل کـدرانـی وجـدت امـراه اوصـفـه تــمـلـکـهـماو قمراء محتجباء تحت حجاب الفکرداخـــلــه خـ…

غـره وجـه سـلبـت قلب جـمیع البـشـرضـاء بـها اذ ظـهرت بـاطـن لیل کـدر
انـی وجـدت امـراه اوصـفـه تــمـلـکـهـماو قمراء محتجباء تحت حجاب الفکر
داخـــلــه خـــارجـــه شــارقــه بـــارقــهصورتـها کالبـشـر خـلقتـها من شـرر
حـین نأت تـنقصنی حین دنت تـرقصنیکـادسـنا بـرقـتـها یذهب نور الـبـصـر
قــامـتــهـا عــالـیـه قـیـمـتــهـا غــالـیـهغـمزتـها سـاحـره ریقتـها من سـکر
هدهدهـا مـن سـبـاء اتـحـفـنـا مـن نـبأمـندیها اخـبـرنی غـیبـنی کـالـخـبـر
قلت لروح القدس ما هی قل لی عجباقال اما تـعـرفها تـلک لا حـدی الکبـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج