فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٧٢: شاخ چون دست کریمان شد زرافشان از خزان

شاخ چون دست کریمان شد زرافشان از خزاندر زر خــالــص زمــیـن گــردیـد پــنــهـان از خــزاندر درخـتـان همـچـو نخـل طـور آتـش در گـرفـتجــامـه فـانـوس شـ…

شاخ چون دست کریمان شد زرافشان از خزاندر زر خــالــص زمــیـن گــردیـد پــنــهـان از خــزان
در درخـتـان همـچـو نخـل طـور آتـش در گـرفـتجــامـه فـانـوس شــد دیـوار بــســتــان از خــزان
آب اگـر در نـوبــهـاران مـی چـکـیـد از روی بــاغمـی چـکـد آتـش ز رخـسـار گـلـسـتــان از خـزان
آفــتـــاب نــوبـــهــاران گــر بـــه زردی رو نــهــادشـد ز هـر بــرگ اخـتـر سـعـدی فـروزان از خـزان
گر چـه بـا دسـت نگارین عـقـده نتـوان بـاز کـردصــد گـره وا شــد ز دلـهـای پــریـشــان از خــزان
چـون پـریـزاد ابــرهـا بــال و پـر رحـمـت گـشـودبــوسـتـان شـد شـهـر زریـن سـلـیـمـان از خـزان
از بـهاران چـند روزی گر چـه بـرگ عـیش یافـتشـد زمـیـن را پــر ز بــرگ عـیـش دامـان از خـزان
خـاک مظلم کز تـرشـرویی چـو سـیم قلب بـودچون زر خوش سکه شد یک روی خندان از خزان
بـرگها از بـس بـه رغـبـت دسـت افشـانی کنندسـرو نـزدیـک اســت گـردد پــایـکـوبــان از خــزان
مـی بـرد چـون پـاکـبــازان دل ز مـردم بـیـشـتـرگر چـه شـد جـمعیت بـسـتـان پـریشـان از خـزان
وقت بی بـرگی چو بلبل چون فراموشش کنم؟مـن کـه دیدم از بـهـاران بـیش احـسـان از خـزان
از فــنــا پــروا نــبـــاشــد مــردم بـــی بـــرگ رابــرگ گـردد چــون چــراغ صــبــح لـرزان از خــزان
انـقـلـابــی در دل آزاد مـا چــون سـرو نـیـسـتبــاغـبــان گـردیـد اگـر دلـسـرد بـسـتـان از خـزان
نـیـسـت بـا سـوداییـان فـصـل بـهـاران سـازگـارمی شـود صـائب دمـاغ من بـه سـامـان از خـزان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج