فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٧٢: ای فغان بی دلان از چشم شوخ شنگ تو

ای فـغـان بـی دلـان از چـشـم شـوخ شـنـگ تـوتــیـره روز عــاشــقــان از طــره شــبــرنـگ تــوبــا رخ تــو دیـده بــودم پــیـش ازیـن در روی کــارآنچه اک…

ای فـغـان بـی دلـان از چـشـم شـوخ شـنـگ تـوتــیـره روز عــاشــقــان از طــره شــبــرنـگ تــو
بــا رخ تــو دیـده بــودم پــیـش ازیـن در روی کــارآنچه اکنون می کشم از چشم شوخ شنگ تو
چـون بـگفت آیی، سخـن ای دلبـر شیرین زبـان،ازشـکـر شـاخـیسـت گـویی در دهان تـنـگ تـو
در جـهان دلبـری ای راحـت جـان جـفـت نیسـتطـاق ابــروی تــرا جــزچــشـم پــر نـیـرنـگ تــو
در سـماع ار بـنگـری چـون زیر بـابـم درخـورسـتنــالــهـای زار مــن بــا لــحــن تــیـزآهـنــگ تــو
چون مه ازخورشید رویت روشنم کن پیش ازآنکزرد رخ گـردم چـو کـلـک از خـط سـبــزارنـگ تـو
گـشـت تـنـهـا چـون درآمـد در دل مـا عـشـق تـوگـشـت روشـن چـون گـرفـت آیینه مـا رنـگ تـو
گـرمـی عـشـقـت ازین دسـتـسـت ازیک جـام اوشـیشـه پـرهیز خـلقـی بـشـکـند بـرسـنگ تـو
همـچـو نام نیک جـمـلـه خـلـق خـواهانت شـوندســیـف فـرغـانـی اگـر تــو وارهـی از نـنـگ تــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج