فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٧٠: می نماید صد گره را یک گره زنار عشق

مـی نـمـاید صـد گـره را یک گـره زنـار عـشـقسـبـحـه داران چـون بـرون آیـنـد ازبـازار عـشـق؟بـوی این می آسمانها را به دور انداخته استکیسـت تـابـرلب گذار…

مـی نـمـاید صـد گـره را یک گـره زنـار عـشـقسـبـحـه داران چـون بـرون آیـنـد ازبـازار عـشـق؟
بـوی این می آسمانها را به دور انداخته استکیسـت تـابـرلب گذارد سـاغر سـرشـار عشـق؟
تخم راز عشق را در خاک کردن مشکل استچون شرر از سنگ بیرون می جهد اسرار عشق
در سـر هـرذره ای ایـنـجــا هـوای دیـگـرســتاخـتــر ثـابــت نـدارد چـرخ خـوش پــرگـار عـشـق
عشـق ظاهر سـاخـتـن معشـوق را کامل کندورنه عـاشـق رانـبـاشـد صـرفـه دراظـهار عـشـق
لاله خـورشـید بـی تـقـریب می سـوزد نفـسسـر فـرو نارد بـه هر گل گوشـه دسـتـار عـشـق
مـی خــورد ازســایـه بــال هـمـا طـبــل گـریـزبــرسـر هـرکـس کـه افـتـد سـایـه دیـوار عـشـق
چـون تـوانـم ازگـل بـی خـار او دفـتـر گـشـود؟مـی زنـد پـهلـو بـه مـژگـان غـزالـان خـار عـشـق
شوق موسی نخل ایمن رابـه حرف آورده بـودخـامـه صـائب چـرا بــنـدد لـب ازگـفـتـار عـشـق؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج