فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٧٠: آفتابی برآمد از اسرار

آفــتـــابـــی بـــرآمــد از اســـرارجـامـه شـویی کـنیم صـوفـی وارتـن ما خـرقه ایسـت پـرتـضـریبجـان مـا صـوفـییسـت مـعـنی دارخــرقــه پــر ز بــنـد رو…

آفــتـــابـــی بـــرآمــد از اســـرارجـامـه شـویی کـنیم صـوفـی وار
تـن ما خـرقه ایسـت پـرتـضـریبجـان مـا صـوفـییسـت مـعـنی دار
خــرقــه پــر ز بــنـد روزی چــنـدجان و عشق است تـا ابـد بـر کار
بـه سـر تـوسـت شاه را سوگندبا چنین سر چه می کنی دستار
چـون رخ تـوسـت مـاه را قـبــلـهبـا چـنین رخ چـه می کـنی گـلزار
تـو بــهـا کـرده بــودی ای نـادانگـشـتـه بـودی ز عـاشـقـی بـیزار
عـشـق ناگه جـمال خـود بـنمودتـوبـه سـودت نـکـرد و اسـتـغـفـار
این جـهان همچـو موم رنگـارنگعشق چـون آتـشی عظیم شـرار
موم و آتش چو گشت همسایهنقـش و رنگـش فـنـا شـود نـاچـار
گــر بــگــویـم دگــر فــنـا گــردیور نــگــویــم نــمــی گـــذارد یــار
جــنـه الـروح عـشـق خــالـقـهـامـنـه تــجــری جــمـیـعـه الـانـهـار
مـنـه تــصــفـر خــضــره الـاوراقمـنـه تــخـضـر اغـصـن الـاشـجــار
منه تـحـمـر و جـنه الـمعـشـوقمـنـه تــصــفــر و جــنـه الــاحــرار
مـنـه تــهـتــز صـوره الـمـســرورمـنـه یبـکـی الـکئیب بـالـاسـحـار
ان فی العشـق فسـحـه الارواحان فــی ذاک عــبـــره الــابـــصــار
ذبـت فـی العـشـق کـی اعـاینهمـــا کــــفــــی ان اراه بــــالآثــــار
ان الآثــــار تــــعـــجــــب الآثــــاران الــاســرار تــســتــر الــاســرار
کـثـره الـحـجـب لـا تـحـجـبــنـیان ذکــراک تـــخــرق الــاســتـــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج