فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٦٩: شوره زار خاک را یکسر گلستان کرد عشق

شوره زار خاک را یکسر گلستـان کرد عشقحـنظـل افـلاک را چـون نار خـندان کـرد عـشـقخـاک را چـون مرغ عیسـی شهپـر پـرواز دادآسـیـای چــرخ را بــی آب، گـردان…

شوره زار خاک را یکسر گلستـان کرد عشقحـنظـل افـلاک را چـون نار خـندان کـرد عـشـق
خـاک را چـون مرغ عیسـی شهپـر پـرواز دادآسـیـای چــرخ را بــی آب، گـردان کـرد عـشـق
مشت داغی در گریبان کرد هر کس راگرفتخـاکـدان دهـر را کـان بــدخـشـان کـرد عـشـق
نسـیه فردوس را بـر اهل عالم نقد سـاخـتشور محـشـر را حـصاری در نمکدان کرد عشق
یـک دل بـی آه در مـعـمـوره عـالـم نـهـشـتاین سـفال خـشـک را لبـریز ریحـان کرد عشـق
نـعـل کـوه طـور در آتــش ســراسـر مـی رودپـای خـواب آلودگان رابـرق جـولان کـرد عـشـق
ابـر چون در پیش صرصر پـای در دامن کشد؟مغـز ما را چـون کف دریا پـریشـان کـرد عـشـق
کـرد از زخـم نـمـایـان پـیـکـرم را شـاخ شـاخاین قفس را بـر من عاجـز نیسـتـان کرد عشـق
تــا بــه زهـر بــی نـیـازی تـیـغ خـود راآب دادبـرخـضـر عـمـر ابـد راتـنـگ مـیدان کـرد عـشـق
خـانـه دل را کـه بـود ازکـعـبـه صـد ره پـاکـتـرتـند خـوبـی کـرد و آتـشـگاه گبـران کرد عـشـق
حـکم مابـر وحـش وطـیر این بـیابـان می رودداغ مـارا خـاتـم دسـت سـلـیمـان کـرد عـشـق
دسـت تـادارد سـرانگشـت حـلاوت می مکدهرکه را بر خوان خود یک بار مهمان کرد عشق
کـرد مـشــهـور دو عــالـم صــائب گـمـنـام راذره نـاچــیـز راخــورشـیـد تــابــان کـرد عـشــق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج