فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٦٩: دیدن بی حاصلان بر آسمان باشد گران

دیـدن بــی حــاصـلـان بــر آســمـان بــاشـد گـراننخـل های بـی ثـمر بـر بـاغـبـان بـاشـد گرانمـا ســبــکـروحــان بــه امـیـد شـهـادت زنـده ایـمپـیـش مـ…

دیـدن بــی حــاصـلـان بــر آســمـان بــاشـد گـراننخـل های بـی ثـمر بـر بـاغـبـان بـاشـد گران
مـا ســبــکـروحــان بــه امـیـد شـهـادت زنـده ایـمپـیـش مـا ذکـر حـیـات جـاودان بــاشـد گـران
هر دو عالم چـیسـت تـا نتـوان بـهای عشـق داد؟قـیمت یوسـف چـرا بـر کـاروان بـاشـد گـران؟
هــــر ســـــر مــــوی مــــرا آورد در فــــریــــاد دردمیزبان گردد سبک، چون میهمان باشد گران
بی هوای عشق، سر بر کشتی جسم است بـارکـار لنگر می کـند چـون بـادبـان بـاشـد گران
تــشـنـه خــون هـوســنـاکـان بــود عـشـق غـیـورمـیهـمـان بـی ادب بـر مـیـزبـان بـاشـد گـران
شـکـوه از سـنـگ مـلـامـت نـیسـت مـجـنـون مـرابـر دل مخـمور کـی رطـل گران بـاشـد گران؟
صحبت بی درد اگر یک لحظه باشد سهل نیستدرد اگر چـه ذره ای بـاشد همان بـاشد گران
پــیـش اهـل دل ســخــن از عــالـم فــانـی مـگــودر بــهـاران جـلـوه بــرگ خـزان بــاشـد گـران
هیچ نقـشـی بـر دل روشـن ضـمیران بـار نیسـتمـوج هیهـات اسـت بـر آب روان بـاشـد گـران
خـشـک مـغـزان را دمـاغ دولـت و اقـبـال نـیـسـتسـایه بـال همـا بـر اسـتـخـوان بـاشـد گـران
یـاد مــن صــائب چــه بــا آن خــاطــر نـازک کــنـدسجده ام جایی که بر آن آستان بـاشد گران

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج