فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٦٩: انتم الشمس و القمر منکم السمع و البصر

انتـم الـشـمس و الـقـمر منکـم الـسـمع و الـبـصـرنـظــر الـقـلـب فـیـکـم بــکـم یـنـجــلـی الـنـظــرقـلـتــم الـصـبــر اجـمـل صـبــر الـعـبــد مـا انـص…

انتـم الـشـمس و الـقـمر منکـم الـسـمع و الـبـصـرنـظــر الـقـلـب فـیـکـم بــکـم یـنـجــلـی الـنـظــر
قـلـتــم الـصـبــر اجـمـل صـبــر الـعـبــد مـا انـصـبــرنـحــن ابــنــاء وقــتــنـا رحــم الــلــه مــن غــبــر
قــدمـوا ســاده الـهـوی قـلـت یـا قـوم مـا الـخــبــرخــوفــونـی بــفــتــنــه و اشــاروا الــی الــحــذر
قــلـت الـقــتــل فــی الـهـوی بــرکــات بــلــا ضــررجــرد الـعــشــق ســیـفــه بــادروا امـه الـفــکـر
ان مـن عــاش بــعــد ذا ضــیـع الـوقـت و احــتــکـرنـفـخـوا فـی شـبــابــه حــمـل الـریـح بــالـشـرر
مــزج الــنــار بــالــهـوی لــیـس یـبــقــی و لــا یـذرشـبـبـوا لـی بـنـفـخـه یسـکـر نـفـخـه الـسـحـر
بــر آن یـار خــوش نـظــر تــو مـگــو هـیـچ از خــبــرچـو خبـر نیست محـرمش بـر او بـاش بـی خبـر
دل مــن شــد حــجـــاب دل نــظــرم پـــرده نــظــرگفتم ای دوست غیر تو اگرم هست جان و سر
بــزن از عــشــق گــردنـم بــجــوی مـر مـرا مــخــرگـفـت مـن چـیـز دیگـرم بـجـز این صـورت بـشـر
گفـتـمش روح خـود تـویی عـجـبـا چـیسـت آن دگرهـلـه ای نـای خـوش نـوا هـلـه ای بـاد پـرده در
بـرو از گـوش سـوی دل بـنـگـر کـیـسـت مـسـتـتـربـدر این کیسـه های ما تـو بـه کوری کیسـه گر
چه غمست ار زرم بشد که میی هست همچو زرعربـی گر چه خوش بـود عجمی گو تو ای پـسر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج