فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٦٨: هرکجا دلمرده ای را یافت احیا کرد عشق

هرکـجـا دلمرده ای را یافـت احـیا کرد عـشـقجــمـلــه ذرات عــالــم را ســویـدا کــرد عــشــقریـخــت دریـا درگـریـبــان قـطــره کـم ظــرف راذره نـاچــیـ…

هرکـجـا دلمرده ای را یافـت احـیا کرد عـشـقجــمـلــه ذرات عــالــم را ســویـدا کــرد عــشــق
ریـخــت دریـا درگـریـبــان قـطــره کـم ظــرف راذره نـاچــیـز را خــورشـیـد ســیـمـا کـرد عـشــق
جـلـوه زلـف پـریـشـان مـی کـنـد مـوج سـراببس که براوراق هستی مشق سودا کرد عشق
صـبـح شـورانگـیز محـشـر زد نمکـدان بـرزمینتـا ز خـلوتـگـاه وحـدت رو بـه صـحـرا کـرد عـشـق
عـقـل بـالوح و قـلـم دارد چـو طـفـلـان احـتـیاجمی تـواند بـی قلم صـد دفـتـر انشـا کرد عـشـق
چـون نیابـد آب درچـشم تـماشایی بـه رقص ؟بـرگ بـرگ این چـمن رادست موسی کرد عشق
سـهل بـاشد طور اگر از یکدگر پـاشیده اسـتصـد چـندین مجـموعه را از هم مجـزا کرد عشـق
مـحـو شـد چـون شـبــنـم گـل درفـروغ آفـتـابتـارخ خـود را بـه چـشـم مـا تـماشـا کـرد عـشـق
هر دو عالم خاک شد تا عشق سرپایین فکندغوطه درخـون زد جـهان تـادسـت بـالا کرد عشق
کـوهـکـن از فـکـر مـرغ نـامـه بـرآسـوده اسـتقاصدی چون جـوی شیر ازسنگ پـیدا کرد عشق
نـعـمـت الـوان راحـت رابــه بــیـدردان فـشـانـددرد خــود رابــهـر مـاصــائب مـهـیـا کـرد عــشــق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج