فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٦٨: انجیرفروش را چه بهتر

انــجــیـرفــروش را چــه بــهـتــرانــجـــیــرفــروشـــی ای بـــرادریـا ســاقـی عــشــقــنـا تــذکـرفــالــعــیـش بــلــا نـداک ابــتــرما را سر صنعت …

انــجــیـرفــروش را چــه بــهـتــرانــجـــیــرفــروشـــی ای بـــرادر
یـا ســاقـی عــشــقــنـا تــذکـرفــالــعــیـش بــلــا نـداک ابــتــر
ما را سر صنعت و دکان نیستای ساقی جان کجاست ساغر
لـا تــتــرکــنـا ســدی صــحــایـاالـــخـــیـــر یــنـــال لـــا یــوخـــر
کـم جـوی وفـا عـتــاب کـم کـنای زنــده کــن هــزار مــضــطــر
الـحــنـطـه حـیـث کـان حـنـطـهاذ کـــان کـــذاک یـــوم بــــیـــدر
چـون پـیشـه مـرد زرگـری شـدهر شـهر که رفت کیسـت زرگر
ابـــرارک یــشــربـــون خـــمــرا/فـی ظـل سـخــایـک الـمـخــیـر
خـود دل دهدت کـه بـرنهی بـاربــر مـرکـب پـشـت ریـش لـاغـر
مـن کـاســک لـلـثــری نـصـیـبو الــارض بـــذاک صــار اخـــضــر
بـگـذار کـه می چـرد ضـعـیفـیدر روضــه رحــمــتـــت مــحـــرر
یـا ســاقــی هـات لــا تــقــصــریـا طــول حــیـاتــنـا الــمـقــصــر
در سایه دوست چون بـود جـانهـمـچـون مـاهـی مـیـان کـوثــر
طــهــر خــطــراتـــنــا و طــیــبمـن کأس مــدامـک الــمــطــهـر
مــا را بـــمــران وگـــر بـــرانــیهـم بــر تـو تـنـیـم چـون کـبـوتـر
و الـفــجــر لـذی لـیـال عــشــرمـن نـهـر رحــیـقــک الــمــفــرج
آمـد عـثـمـان شـهاب دین هینواگــــو غـــــزل مــــرا مــــکــــرر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج