فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٦٦: بشنو خبر صادق از گفته پیغامبر

بــشــنـو خــبــر صــادق از گـفـتــه پــیـغـامـبــرانـدر صــفـت مؤمـن الـمؤمـن کـالـمـزهـرجـاء الـمـلـک الـاکـبــر مـا احـسـن ذا الـمـنـظـرحـتـی مـلـا…

بــشــنـو خــبــر صــادق از گـفـتــه پــیـغـامـبــرانـدر صــفـت مؤمـن الـمؤمـن کـالـمـزهـر
جـاء الـمـلـک الـاکـبــر مـا احـسـن ذا الـمـنـظـرحـتـی مـلـاء الـدنـیا بـالـعـبـهـر و الـعـنـبـر
چــون بــربــط شــد مؤمــن در نـالــه و در زاریبــربـط ز کـجـا نـالـد بـی زخـمـه زخـم آور
جــاء الـفــرج الـاعــظــم جــاء الـفــرج الـاکــبــرجــاء الـکـرم الـادوم جـاء الـقـمـر الـاقـمـر
خــو کـرد دل بــربــط نـشـکـیـبــد از آن زخــمـهانـدر قــدم مـطــرب مـی مـالـد رو و ســر
الــدولــه عــیــشــیــه و الــقــهــوه عــرشــیـهو الـمـجـلـس منثـور بـالـلـوز مع الـسـکـر
اینک غـزلـی دیگـر الـخـمـس مـع الـخـمـسـینزان پـیش که بـرخوانم که شانیک الابـتـر
الـرب هـو الـســاقــی و الـعــیـش بــه بــاقــیو السـعـد هو الـراقـی یا خـایف لـا تـحـذر
الـروح غــد اســکـری مـن قــهـوتــنـا الـکـبــریو ازیـنـت الـدنـیـا بــالـاخــضـر و الـاحــمـر
خاموش شو و محرم می خور می جان هر دمدر مجلس ربانی بی حلق و لب و ساغر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج