فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٦٤: ز تلخرویی دریاست بی نیاز صدف

ز تـلخرویی دریاست بـی نیاز صدفکـنـد بـه ابـر گـهـر بـار لـب فـراز صـدفکمند جذبه اربـاب حاجت است کرمکـه ابـر را کـند از بـحـر پـیشـواز صـدفز خوان عالم …

ز تـلخرویی دریاست بـی نیاز صدفکـنـد بـه ابـر گـهـر بـار لـب فـراز صـدف
کمند جذبه اربـاب حاجت است کرمکـه ابـر را کـند از بـحـر پـیشـواز صـدف
ز خوان عالم بـالاست روزی دل پاکنمی کند دهن خود بـه بـحـر بـاز صدف
مگـر کـه خـنده دندانمـای او را دید؟که شـد بـه عقد گهر بـوتـه گداز صدف
دهـان لـاف پــر ازخــاک بــاد دریـا راکه پیش ابر کند دست خود دراز صدف
ز وصل گوهرازان کامیاب شد صائبکه شـد ز صدق سـراپـا کف نیاز صدف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج