فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣٦٤: در بگشا کآمد خامی دگر

در بـــگـــشـــا کآمــد خـــامــی دگـــرپـیشکشی کن دو سـه جـامی دگرهـیـن کــه رســیـدیـم بــه نـزدیـک دههمـره مـا شـو دو سـه گـامـی دگـرهــیــن هــلــ…

در بـــگـــشـــا کآمــد خـــامــی دگـــرپـیشکشی کن دو سـه جـامی دگر
هـیـن کــه رســیـدیـم بــه نـزدیـک دههمـره مـا شـو دو سـه گـامـی دگـر
هــیــن هــلــه چــونــی تــو ز راه درازهـر قــدمــی غــصــه و دامـی دگــر
غـــصـــه کــجـــا دارد کــان عـــســـلای کـه تــو را ســیـصــد نـامـی دگـر
بــســتــه بـــدی تــو در و بـــام ســراآمــدت آن حـــکـــم ز بـــامــی دگــر
گــر بـــه ســـنــام ســـر گــردون رویبــر تــو قـضـا راسـت سـنـامـی دگـر
ای ز تـــو صـــد کــام دلــم یــافـــتـــهمـی طــلـبــد دل ز تــو کــامـی دگـر
ای رخ و رخـــســـار تـــو رومــی دگــرای ســر زلـفــیـن تــو شــامـی دگـر
ســوی چــنـان روم و چــنـان شـام روتـــا بـــبـــری دولـــت را مـــی دگـــر
لــطــف تــو عــام آمـد چــون آفــتــابگــیــر مــرا نــیــز تــو عــامــی دگــر
هـر ســحــری ســر نــهــدت آفــتــابگــویــد بـــپـــذیــر غـــلــامــی دگـــر
بـر تـو و بـرگرد تـو هر کس که هستدم بــه دم از عـرش ســلـامـی دگـر
بــــی ســـخــــنـــی ره رو راه تــــو رادر غـم و شـادیـسـت پــیـامـی دگـر
ایـن غــم و شــادی چــو زمـام دلــنـدنــاقــه حــق راســت زمــانــی دگــر
شــاد زمــانــی کــه بـــبــنــدم دهــنبـــشـــنــوم از روح کـــلــامــی دگــر
رخـت از این سـوی بـدان سـو کشـمبــنـگــرم آن ســوی نـظــامـی دگــر
عــیـش جــهـان گـردد بــر مـن حــرامبــیـنــم مــن بــیــت حــرامــی دگــر
طـرفـه کـه چـون خـنب تـنم بـشـکـندیــابـــد ایــن بـــاده قـــوامـــی دگـــر
تـوبــه مـکـن زیـن کـه شـدم نـاتـمـامبــعـد شـدن هـسـت تــمـامـی دگـر
بس کنم ای دوست تو خود گفته گیریک دو سه میم و دو سه لامی دگر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج