فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٦٤: آن زمانی که ترا عزم سفر خواهدبود

آن زمـانی کـه تـرا عـزم سـفـر خـواهدبـودبس دل و دیده که درخون جگر خواهدبودهمچـو من خشک لبـی از سر کویت نرودگـر فـراق تـو نـه بــادیـده تـر خـواهـدبــو…

آن زمـانی کـه تـرا عـزم سـفـر خـواهدبـودبس دل و دیده که درخون جگر خواهدبود
همچـو من خشک لبـی از سر کویت نرودگـر فـراق تـو نـه بــادیـده تـر خـواهـدبــود
مـرو ای دوسـت کـه مـرنـاوک هجـران تـرادردل مـانه کـه درسـنـگ اثـر خـواهد بـود
مــرو ای دوســت مــرو ور بــروی زود بــیـاکه مرا چـشم بـره گوش بـدر خواهد بـود
صفحـه عارض خوش خـط تـوچـون یاد کنمهـمـچـو اعـراب دلـم زیروزبـر خـواهـد بـود
ای ز خورشید سبـق بـرده بـدان روی بـگوکه شب هجر ترا هیچ سحر خواهد بـود؟
سیف فرغانی در عشق تو می گفت مگرشـاخ اومـیـد مـراوصـل تـو بـرخـواهـد بـود
در ضمیرش نگذشـت آنک درخـت عشقتآن نهالیست که هجرانش ثمر خواهدبـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج