فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٦٣: مدار چشم ازین کور باطنان انصاف

مـدار چـشـم ازیـن کـور بــاطـنـان انـصـافکه گشتـه است بـه عنقا هم آشیان انصافزبــس بــه فـرق لـگـد خـوردم و نـنـالـیـدمبــه بـــردبـــاری مــن داد آسـ…

مـدار چـشـم ازیـن کـور بــاطـنـان انـصـافکه گشتـه است بـه عنقا هم آشیان انصاف
زبــس بــه فـرق لـگـد خـوردم و نـنـالـیـدمبــه بـــردبـــاری مــن داد آســتــان انــصــاف
بـه سـیـم قـلـب خـریـدنـد مـاه کـنـعـان رانـمــی دهـنــد هـنـوز اهـل کــاروان انـصــاف
مـبــاد لـب بــه حــدیـث طـمـع بــیـالـایـینـمـی دهنـد ز بـخـل اهل این زمـان انـصـاف
شکر به سعی بهار از زمین شوره نرستمـجــو ز مـردم ایـن تــیـره خــاکـدان انـصـاف
تـو نـیز گـوشـه بـگـیر از جـهـانـیـان صـائبکنون که گوشه گرفته است از جهان انصاف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج