فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٦٣: شرم دارد آفتاب ازروی تو

شــــرم دارد آفـــتــــاب ازروی تــــوماه نو در حـسـرت از ابـروی تـوبــشــکـنـد مـشــاطـگـان نـطــق راشـانه و صـافـی انـدر مـوی تـوهرکـجـا رنگـیسـت بـ…

شــــرم دارد آفـــتــــاب ازروی تــــوماه نو در حـسـرت از ابـروی تـو
بــشــکـنـد مـشــاطـگـان نـطــق راشـانه و صـافـی انـدر مـوی تـو
هرکـجـا رنگـیسـت بـویی مـی بـرمگـرچـه هر رنگی ندارد بـوی تـو
مـن بـدم مـاه تـمـام، اکـنون شـدمچـون هـلـال ازآفـتــاب روی تــو
عیب خود بیند کنون کآیینه ساختروی خـورشـید از رخ نیکوی تـو
تــانـگــردانـیـد روی از ســوی خــودهیچ عاشق ره ندامد سوی تو
آیـیـنـه تـا پــشـت بــر عـالـم نـکـردیک نفـس ننـشـت روبـاروی تـو
سـیـف فـرغـانـی نـیـابـد در جـهـانهمنشینی بـه زخـاک کوی تـو
خـاک زد در چـشم سحـر سـامریمـعـجـزات نـرگـس جـادوی تــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج