فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٦٣: رحم کن ار زخم شوم سر به سر

رحـم کـن ار زخـم شـوم سـر بـه سـرمـرهـم صـبـرم ده و رنـجـم بــبـرور هــمــه در زهــر دهـی غــوطــه امزهـر مـرا غـوطـه ده انـدر شــکـربــحــر اگــر تــ…

رحـم کـن ار زخـم شـوم سـر بـه سـرمـرهـم صـبـرم ده و رنـجـم بــبـر
ور هــمــه در زهــر دهـی غــوطــه امزهـر مـرا غـوطـه ده انـدر شــکـر
بــحــر اگــر تــلــخ بــود هـمـچــو زهـرهسـت صـدف عصمت جـان گهر
ابــر تــرش رو کــه غــم انـگــیـز شــدمـژده تــو دادیـش ز رزق و مـطـر
مـادر اگـر چـه کـه همـه رحـمـتـسـترحـمـت حـق بـین تـو ز قـهر پـدر
ســـرمــه نــو بـــایــد در چـــشــم دلور نـه چـه دانـد ره سـرمـه بـصـر
بــود بــه بــصـره بــه یـکـی کـو خـرابخــانـه درویـش بــه عـهـد عــمـر
مفلس و مسـکین بـد و صاحـب عیالجـمـلـه آن خـانـه یک از یک بـتـر
هـر یـک مــشــهـور بــخــواهـنـدگــیخـلق ز بـس کدیه شان بـر حـذر
بــود لــحــاف شــبــشــان مــاهـتــابروز طــواف هـمـشــان در بــه در
گــر بـــکــنــم قــصــه ز ادبــیــرشــاندرد دل افـــزایـــد بــــا درد ســـر
شــاه کـریـمـی بــرســیـد از شــکــارشد سـوی آن خـانه ز گرد سـفر
در بــزد از تــشـنـگـی و آب خـواسـتآمـد از آن خـانـه یـتـیـمـی بـه در
گفت که هست آب ولی کوزه نیستآب یـتـیـمـان بــود از چـشـم تــر
شـاه در ایـن بـود کـه لـشـکـر رسـیـدهمـچـو سـتـاره همـه گـرد قـمـر
گــفـــت بـــرای دل مــن هــر یــکــیدر حـق ایـن قـوم بـبـخـشـیـد زر
گـنـج شــد آن خــانـه ز اقـبــال شــاهروشــن و آراســتـــه زیــر و زبـــر
ولــولــه و آوازه بـــه شــهــر اوفــتـــادشـهـر بــه نـظـاره پـی یـک دگـر
گـفــت یـکـی کأخــر ای مـفــلـســانکـشـت بـه یک روز نـیـاید بـه بـر
حــال شــمـا دی هـمـگــان دیـده انـدکن فیکون کس نشـود بـخـت ور
ور بــشــود بــخــت ور آخــر چــنــیــنکی شود او همچو فلک مشتهر
گـفـت کـریمی سـوی بـر ما گـذشـتکرد در این خـانه بـه رحـمت نظر
قصـه درازسـت و اشـارت بـس اسـتدیده فزون دار و سخـن مخـتـصر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج