فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٦٣: تحفه طور شراری داریم

تـــحـــفــه طــور شـــراری داریــمنــذر آیـیـنـه غــبــاری داریـمگـر چــه در دسـت نـداریـم گـلـیدر جـگـر بـوتـه خـاری داریـمگو خزان صحـن چـمن پـاک بـ…

تـــحـــفــه طــور شـــراری داریــمنــذر آیـیـنـه غــبــاری داریـم
گـر چــه در دسـت نـداریـم گـلـیدر جـگـر بـوتـه خـاری داریـم
گو خزان صحـن چـمن پـاک بـروبچـون قدح لاله عذاری داریم
نــو خـــطــی در دل مــا جـــا داردمصـحـف خـط غـبـاری داریم
صـــافــدل بـــا هــمــه آفـــاقــیــمدل خـورشـید شـعاری داریم
گر چه در خرمن ما کاهی نیستنـفـس بــرق سـواری داریـم
تـیغ لب تـشنه بـه خـون گر داریجـان مـشـتـاق نثـاری داریم
شــکـر ظـاهـر بــود از شـکـوه مـاگـلـه شــکــر گــزاری داریـم
آه کـــز آیـــنـــه رویـــان جـــهـــانهمچـو سیماب قراری داریم
گـل خــمـیـازه مـا رنـگـیـن اســتچـشم بـر لاله عذاری داریم
دل گـــرداب بـــود ســـاحـــل مـــاما نه چون موج کناری داریم
خـاکـسـاریم زمـا چـشـم مـپـوشدر خور چـشم غبـاری داریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج