فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٦١: چه عجب اگر نسوزد دل کس به آه سردم

چــه عــجــب اگـر نـســوزد دل کـس بــه آه ســردمنرسیده ام بـه دردی که کسی رسـد بـه دردمبـــه نــظـــر ازان عـــزیــزم بـــه بـــهــا ازان گـــرانــمکه…

چــه عــجــب اگـر نـســوزد دل کـس بــه آه ســردمنرسیده ام بـه دردی که کسی رسـد بـه دردم
بـــه نــظـــر ازان عـــزیــزم بـــه بـــهــا ازان گـــرانــمکه به هیچ دل چو گوهر ننشسته است گردم
من و بی حجاب گشتن، چه خیال باطل است این؟کـه اگـر بــه دل درآیـی تـو بـه گـرد دل نـگـردم
بـــه ســیــاه روزی مــن دل ســنــگ خـــاره ســوزدکـه نـشـد چـو سـبـزه خـط ز لـب تـو آبـخـوردم
گــلـی از لــبــاس رنـگــیـن نـشــکــفــت بــرعــذارمجگری است پـاره پاره چو هدف ز سرخ و زردم
نــتــوان فــشــانـد دامــن ز غــبــار هـســتــی مــنکــــه گــــران رکــــاب بـــــاشــــد چــــو خــــط
نــه چـــنــان ربـــود فــکــرم ز مــیــان اهــل عــالــمکـه تــوان رسـیـد صـائب بــه خـیـال دور گـردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج