فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٦٠: مست توام نه از می و نه از کوکنار

مست توام نه از می و نه از کوکناروقـت کـنـارسـت بـیا گـو کـنـاربــرجــه مـســتــانـه کـنـاری بــگـیـرچون شجر و بـاد بـه وقت بهارشـاخ تــر از بــاد کـنـ…

مست توام نه از می و نه از کوکناروقـت کـنـارسـت بـیا گـو کـنـار
بــرجــه مـســتــانـه کـنـاری بــگـیـرچون شجر و بـاد بـه وقت بهار
شـاخ تــر از بــاد کـنـاری چـو یـافـترقـص درآمد چـو من بـی قـرار
ایـن خـبـر افـتـاد بـه خـوبــان غـیـبتــا بــرســیـدنـد هـزاران نـگـار
لـالـه رخ افــروخــتــه از کـه رســیـدسـنبـلـه پـا بـه گـل از مرغـزار
سـوسـن بـا تـیغ و سـمن بـا سـپـرسبـزه پیادست و گل تر سوار
فندق و خـشخـاش بـه دست آمدهنعـنع و حـلـبـو بـه لب جـویبـار
جــدول هـر گـونـه حــویـجــی جــداتــا مــددی یــابـــد از یــار یــار
کـرده دکــان هـا هـمـه حــلـوایـیـانپـرشـکر و فـسـتـق از بـهر کار
مـیوه فـروشـان هـمـه بـا طـبـل هـابر سر هر پشته فشانده ثمار
لیک ز گل گوی کـه همرنگ اوسـتجـمله ز بـو گو که پـریست یار
بـلـبـل و قـمـری و دو صـد نوع مـرغجــانـب بــاغ آمـده قــادم یـزار
می زندم نرگس چـشـمک خـموشخطبـه مرغان چـمن گوش دار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج