فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٦٠: غافلی از دردمندی ای دل بیمار حیف

غـافـلـی از دردمـندی ای دل بـیمـار حـیفپـیش عیسی درد خـودرامی کنی اظهار حـیفنیسـتـی درفـکـر آزادی ازین جـسـم گـراندامــن خــود بــرنــیــازی زیـن تــه…

غـافـلـی از دردمـندی ای دل بـیمـار حـیفپـیش عیسی درد خـودرامی کنی اظهار حـیف
نیسـتـی درفـکـر آزادی ازین جـسـم گـراندامــن خــود بــرنــیــازی زیـن تــه دیـوار حــیـف
بر خموشی می دهی ترجیح حرف پوچ رامی شـوی قانع بـه کف از بـحـر گوهربـار حـیف
شـد سـفید از انتـظـارت دیده عـبـرت پـذیربــرنـیـاوردی ازیـن روزن سـری یـک بــار حــیـف
دولت دنیا سبـک پـرواز چون بـال هماستتــو وفـاداری طــمـع زیـن نـاکـس غــدار حــیـف
سـاده لوحـان از خـیال خـود گـریزانند و تـومـی گـشـایـی هـرزمـان آیـیـنـه دربــازار حـیـف
پــر بــرآوردنــد از درد طــلــب مــوران و تــوپـای ننهادی بـرون چـون نقـطـه از پـرگـار حـیف
دربـیابـانی که بـرق و بـاد ازو بـیرون نرفـتازعـلـایق داده ای دامـن بـه دسـت خـار حـیـف
اسـتـخـوانـت تـوتـیـا گـردید از خـواب گـرانتـرنشـد ز اشـک ندامـت دیده ات یک بـار حـیف
آمـدی انـگـاره و انـگـاره رفـتــی از جــهـانبا دو صد سوهان نکردی خویش را هموار حیف
مغز را وامی کنند از سر سبـکروحـان و تـومی زنی چون بـیغمان گل بـر سر دستـار حیف
مــزدهـا بــردنــد صــائب کــارپــردازان وتــوازتــن آســانـی نــکــردی اخــتــیـار کــارحــیـف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج