فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٦٠: روز عمرم بزوال آمد وشب نیز رسید

روز عــمـرم بــزوال آمــد وشــب نـیـز رســیـدشـب هـجـران تـرا خـود سـحـری نـیسـت پـدیـددرشــب هـجــربــیـا شــمـع وصـالـی بــفـروزدرچـنین شـب بـچـنان …

روز عــمـرم بــزوال آمــد وشــب نـیـز رســیـدشـب هـجـران تـرا خـود سـحـری نـیسـت پـدیـد
درشــب هـجــربــیـا شــمـع وصـالـی بــفـروزدرچـنین شـب بـچـنان شـمـع تـوان روی تـو دید
بــر ســر کـوی تــودوش ازسـر رقـت بــر مـنهـمـه شـب صـبــح دعـا خـوانـدودرآخـر بــدمـیـد
عشق چـون شست درانداخـت بـقصد جـانمزیـن دل آب شــده صــبــر چــو مــاهـی بــرمـیـد
چـون خـیـال تــوم ازدیـده بــشـد درطـلـبــشاشـکـم از چـشـم روان گـشـت و بـهر روی دوید
سست پـیوند کسی بـاشد درمذهب عشقکــه بـــتــیــغ اجــلــش از تـــو تـــوانــنــدبـــریــد
بـی تـو یک لـحـظـه کـه بـر مـن گـذرد پـندارمهـفـتــه یـی مـی رود و (نـیـز) بــده روز کـشـیـد
سـعـدیـا مـن بــجـواب تـو سـخـنـهـا گـفـتــمچـه ازآن بـه کـه مـرا بـا تـو بـود گـفـت و شـنـید
گفتمش یک سخن من بشنو در حق خویشزر طـــلــب کــرد کــه درگــوش کــنــد مــرواریــد
گر بـجـان حـکـم کـند دوسـت خـلافـش نکنمکــاعــتــراضــی نـکـنـد بــر ســخــن پــیـر مـریـد
سـیف فرغانی که خـواهی بـوصلش بـرسیصدق دل همره جان کن که سخن نیست مفید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج