فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٥: ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما

ای یـار مــا دلــدار مــا ای عــالــم اســرار مــاای یــوســـف دیــدار مـــا ای رونــق بـــازار مــانک بـر دم امسال ما خوش عاشق آمد پـار ماما مفـلسـان…

ای یـار مــا دلــدار مــا ای عــالــم اســرار مــاای یــوســـف دیــدار مـــا ای رونــق بـــازار مــا
نک بـر دم امسال ما خوش عاشق آمد پـار ماما مفـلسـانیم و تـویی صـد گنج و صـد دینار ما
ما کاهلانیم و تـویی صـد حـج و صـد پـیکار مامـا خـفـتـگـانـیـم و تـویی صـد دولـت بـیـدار مـا
مـا خـسـتـگـانیم و تـویی صـد مرهم بـیمار مامـا بـس خـرابـیم و تـویی هم از کـرم معـمار ما
من دوش گفتـم عشق را ای خـسـرو عیار ماسر درمکش منکر مشو تـو بـرده ای دستـار ما
واپـس جـوابـم داد او نی از تـوست این کار ماچون هرچ گویی وادهد همچون صدا کهسار ما
من گفتمش خود ما کهیم و این صدا گفتار مازیـرا کـه کـه را اخـتـیـاری نـبـود ای مـخـتـار مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج