فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٥٩: چند از این راه نو روزگار

چــــــنــــــد از ایـــــن راه نـــــو روزگــــــارپـــرده آن یــار قـــدیــمـــی بـــیــارآتـــش فـــرعـــون بـــکـــش ز آب بـــحـــرمـفـرش نـمـرود …

چــــــنــــــد از ایـــــن راه نـــــو روزگــــــارپـــرده آن یــار قـــدیــمـــی بـــیــار
آتـــش فـــرعـــون بـــکـــش ز آب بـــحـــرمـفـرش نـمـرود بــه آتــش سـپــار
چـــرخ فــلــک را بـــه خــدایــی مــگــیــرانـجـم و مـه را مـشـنـاس اخـتـیـار
شمس و شموسی که سرآخر شدستچـون خـر لنگسـت در آن مسـتـدار
بــاد چــو راکـع شـد و خـود را شـنـاخــتنیست در آخر چو خسان بـی مدار
چـــشــم در آن بـــاد نــهــادســت خــسکو کشدش جانب هر دشت و غار
خــیـره در آن آب بــمــانــدســت ســنــگکـوش بــغـلـطــانـد در ســیـل بــار
گــر بــد و نــیــکــیــم تــو از مــا مــگــیــرمـا همـه چـنگـیم و دل مـا چـو تـار
گـــاه یــکـــی نــغـــمـــه تـــر مـــی نــوازگــاه ز تــر بــگـذر و رو خــشــک آر
گــــر نــــنــــوازی دل ایــــن چــــنــــگ رابـس بـود اینـش کـه نـهی بـرکـنـار
نـــور عـــلـــی نـــور چـــو بــــنـــوازیـــشبـاده خوش و خاصه بـه فصل بـهار
در کــف عــشـــقــســـت مــهــار هــمــهاشـتــر مـسـتـیـم در ایـن زیـر بــار
گــاه چـــو شــیــری مــتـــمــثـــل شـــودتـا بــرمـد خـلـق از او چـون شـکـار
گـــاه چـــو آبـــی مـــتـــشـــکـــل شـــودخـلق رود تـشـنه بـدو جـان سـپـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج