فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٥٩: در سخن بر نیاید آوازم

در ســــخــــن بــــر نــــیـــایـــد آوازمنیسـت انـدیشـه ای ز غـمـازمدر کــمـانـخــانـه فــلــک چــون تــیـربــه پــر عـاریـه اســت پــروازمنـیسـت نـ…

در ســــخــــن بــــر نــــیـــایـــد آوازمنیسـت انـدیشـه ای ز غـمـازم
در کــمـانـخــانـه فــلــک چــون تــیـربــه پــر عـاریـه اســت پــروازم
نـیسـت نـاخـن بـه دل زنـی هـر جـابـــیــنــواتــر ز رشــتــه ســازم
آن ضعیفم که می شود چون چشمپــر کــاهــی حــجــاب پــروازم
چـون شود بـا تـو ساز صحـبـت من؟تو برون ساز و من درون سازم
نـیـســت مـمـکـن مـرا نـهـان کــردنپــرده در هـمـچــو گــوهـر رازم
گـر چــه در گـوشـمـال عـمـرم رفـتنـشـد آهنـگ، بـخـت نـاسـازم
مـی رســد هـمـچــو ســرو از آزادیاز زمـیـن تـا بــه آسـمـان نـازم
آن ســپـــنــدم کــه در حـــریــم ادبنـشـنـیـده اســت آتــش آوازم
دلــی از نــالــه مــی کــنـم خــالــیگـر بـود همـچـو نای دمـسـازم
چـه کـندبـحـر و کـان بـه همـت من؟کاسـه آشـام و کیسـه پـردازم
چــون جــرس، مـانـدگـان قــافــلـه رامـی رســانـد بــه مـنـزل آوازم
در قـفـس بـس کـه مـانده ام صـائبرفـــتـــه از یـــاد ذوق پــــروازم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج