فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٥٨: گر کنی پنهان گهر را زیر دامان صدف

گـر کـنـی پــنـهـان گـهـر را زیـر دامـان صـدفسـر بــرون آرد ز شـوخـی از گـریـبــان صـدفنیسـت ممکـن پـاک گوهر بـرزمین ماند مدامزیب گوش دلبـران شـد اشـک…

گـر کـنـی پــنـهـان گـهـر را زیـر دامـان صـدفسـر بــرون آرد ز شـوخـی از گـریـبــان صـدف
نیسـت ممکـن پـاک گوهر بـرزمین ماند مدامزیب گوش دلبـران شـد اشـک غلطان صـدف
بــگـذر ازدریـوزه گـوهـر کــه گـردد عــاقــبــتلـب گـشــودن بــاعـث زخــم نـمـایـان صـدف
تـا چـرا لب پـیش ابـر از تـنگدسـتـی بـاز کردازدهــن یــک یــک بــرآوردنــد دنــدان صــدف
دل چو روشن شد چراغ عاریت درکار نیستشمع کافوری است گوهر درشبستان صدف
از فرو خـوردن سـر شـکم از اثـر شـد کامیاباشـک نـیسـان را گـهر گـردانـد زنـدان صـدف
در وطن تن ده بـه ناکامی که نتوان پـاک کردازگــهـر گــرد یـتــیـمـی را بــه دامـان صــدف
آیـه رحـمـت زابـر گـوهـرافـشـان، مـی شـودنـــازل ازراه دهـــان پـــاک، درشـــان صـــدف
مـهـر خـامـوشـی سـپــرداری کـنـد اسـرار رابـسـتـن لـب ازگـهـر بـاشـد نـگـهـبـان صـدف
خــاطـر خـرم نـگـردد جــمـع صـائب بــا گـهـرکـز تـهیدسـتـی بـود لـبـهـای خـنـدان صـدف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج