فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٥٧: مرا بنزد تو بهر نشست جایی نی

بـحال خود چو نظر کردم از تو می پـرسمکه هیچ بـاشـد ازین صـعبـتـر بـلایی؟نیگـریـز ازتـو وجـزتـو گـریـز گـاهـی نـیسـتشـکـایت ازتـو و غـیر ازتـو پـادشـایی…

بـحال خود چو نظر کردم از تو می پـرسمکه هیچ بـاشـد ازین صـعبـتـر بـلایی؟نی
گـریـز ازتـو وجـزتـو گـریـز گـاهـی نـیسـتشـکـایت ازتـو و غـیر ازتـو پـادشـایی نی
غـم تــراسـت مـسـلـم زحـاکـمـان امـروزکـه خـون بـریزد وانـدر مـیان بـهـایی نـی
ازآســتــان جــلـالـت بــپــرس تــا هـرگــززدست حلقه بـرین درچـو من گدایی؟نی
بـجـان رسـید کـنون کـار سـیف فـرغـانیســقــیـم در خــطــر و درد را دوایـی نـی
مـرا بـنـزد تـو بـهـر نـشـسـت جـایی نـیمـرا زدســت تــو بــهـر گـریـز پــایـی نـی
زبـهر جـسـتـن تـو تـادلم زجـا بـرخـاسـتببین که با سر کویت نشست جایی نی
مـنـم زخـویشـان بـیگـانه بـهر تـو (و) مـرابـجـز سـگ تـو درین کـوی آشـنـایی نـی
چو گل بـخوبـی صد بـرگ کشتـه ای ومراچـو عـنـدلـیـب بـهـنـگـام دی نـوایی نـی
جـهان پـر از گـل ولاله شـده ولی بـی تـومــرا چــوآب بــایـام گــل صــفــایـی نــی
چو ذره بی تو وجودم تنست و جانی نیچــوآفـتــاب هـمـه رویـی و قـفــایـی نـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج