فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٥٧: خلق را زیر گنبد دوار

خـــلـــق را زیـــر گـــنـــبــــد دوارچـشـم ها کور و دیدنی بـسـیارجـور او کـش از آنـک شـورش دلنور چـشـمسـت یا اولوالـابـصـاربـر دو دیده نهم غـمـت کـا…

خـــلـــق را زیـــر گـــنـــبــــد دوارچـشـم ها کور و دیدنی بـسـیار
جـور او کـش از آنـک شـورش دلنور چـشـمسـت یا اولوالـابـصـار
بـر دو دیده نهم غـمـت کـاین دردداروی خاص خسرویست به بار
باغ جان خوش ز سنگ بارانستما نخـواهیم قـطـره سـنگ بـبـار
شـمس تـبـریز گوهر عشـقسـتگـوهر عـشـق را تـو خـوار مـدار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج