فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٥٧: تا شد از نیسان رهین منت احسان صدف

تـا شـد از نـیـسـان رهـیـن مـنـت احـسـان صـدفشـد ز خـجـلـت زیـر دامـن بــحـر را پـنـهـان صـدفاز قــنـاعــت گـرد اگـر مـی کـرد آب روی خــویـشزود می شـد…

تـا شـد از نـیـسـان رهـیـن مـنـت احـسـان صـدفشـد ز خـجـلـت زیـر دامـن بــحـر را پـنـهـان صـدف
از قــنـاعــت گـرد اگـر مـی کـرد آب روی خــویـشزود می شـد سـیر چـشـم از گوهر غلطان صـدف
بــحــر نـتــوانـد دهـان حــرص را ازشـکـوه بــسـتمـی کـشـد خـمـیـازه بــرهـر قـطـره بــاران صـدف
از لـب بــیـجــا گـشــودن بــســتــه گـردد راه رزقشـد دهانش بـسـتـه تـاشـد صاحـب دندان صدف
عـمـر کـوتـاه از سـخـن بـسـیار گـفـتـن می شـودکـز گهر خـالی چـو گردد میشـود بـی جـان صـدف
از گــهـر گــرد یـتــیـمــی پــاک نـتــوانـســت کــردگـرچـه از اشـفـاق سـرتـاپــای شـد دامـان صـدف
در وطـن آسـوده بــاشـد تــا هـنـرور نـاقـص اسـتچـون گـهر گـردید کـامـل، مـی شـود زندان صـدف
نـیـسـت بــیـجـا لـب گـشـودن پـیـش اربــاب کـرممـخـزن گـوهـر شـد از تـردسـتـی نـیـسـان صـدف
شرط غواص گهر جو، دست ازجان شستن استکی بـه هر ناشسته رویی می کند احسان صدف
دل نـمـی سـوزد بــه حـال تـشـنـگـان سـیـراب راپــیـش ابــر آیـد گـریـبــان چــاک از عــمـان صــدف
عــارفـان بــا جــبــهـه واکـرده جــان رامـی دهـنـدزیـر تــیـغ ازپــاکــی گـوهـر شــود خــنـدان صــدف
درد نوشـان را ز می طـلـب صـفـای سـینه اسـتمـی کـشـد از بـهـر گـوهـر تـلـخـی عـمـان صـدف
مــی دهــد گــهــواره ســامــان از پــی در یـتــیـمبــا تـهـیـدسـتـی دریـن دریـای بــی پــایـان صـدف
هـر کـه را بـاشـد زمـیـن پـاک،خـواهـد تـخـم پـاکتــشـنـه ابــر بــهـاران اسـت چـون دهـقـان صـدف
چـون نبـاشد گوهر دندان، دهن خـمیازه ای استدسـت افسـوسـی بـود بـی گوهر غـلطـان صـدف
لـب گـشـودن رخـنه در جـمعـیت دل کـردن اسـتمی شود مفلس ز گوهر، چون شود خندان صدف
بــا تــهـیـدسـتــی ز روشـن گـوهـری مـی پــروردصــد یــتــیــم بـــی پـــدر را در تــه دامــان صــدف
بــی تأمــل دم مــزن کــز بــهـر گــوهـر ســالــهــامــی نـهـد دنــدان خــود را بــرســر دنـدان صــدف
شــاهـد نـاطـق بــود بــرحــال، تــرک قـیـل و قـالکــز لــب خــامــوش دارد گــوهــر عــرفــان صــدف
نـیـل چـشـم زخـم بـرپـاکـیـزه گـوهـر،بــازنـیـسـترو نــگــردانــد تـــرش ازتــلــخــی عــمــان صــدف
خــواب آســایـش نــبــاشــد در دل نــازک خــیــالدارد از بــیـنــایـی گــوهـر بــه دل پــیـکــان صــدف
خــارن گــوهــر ز هــر مــوجــی بــود درزیــر تــیــغمی بـرد حـسـرت بـه دسـت خـالی مرجـان صدف
می دهد صـائب حـبـاب از پـوچ گـویی سـربـه بـادبــالـب خــامـوش آسـوده اسـت از طـوفـان صـدف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج