فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٥٦: نیست غمگین گوهرم ازتنگی جا در صدف

نـیـسـت غـمـگـیـن گـوهـرم ازتــنـگـی جـا در صـدفمـی کـنـد ازآبــداری ســیـر دریـا در صــدفگــوهـر مـارا ز عــزلــت نـیـســت بــرخــاطــر غــبــاردارد …

نـیـسـت غـمـگـیـن گـوهـرم ازتــنـگـی جـا در صـدفمـی کـنـد ازآبــداری ســیـر دریـا در صــدف
گــوهـر مـارا ز عــزلــت نـیـســت بــرخــاطــر غــبــاردارد از پـیشـانـی واکـرده صـحـرا در صـدف
لــفــظ نــتــوانــد حــجــاب مــعــنـی روشــن شــدنچـون نهان مـاند فـروغ گـوهر ما در صـدف؟
تـــا زخـــود بـــیــرون نــیــایــد دل نــگـــردد دیــده ورقسـمت گوهر نگردد چـشـم بـینا در صدف
درتــن خــاکـی دل پــر خـون چــه دسـت و پــا زنـد؟چـون تـوانـد بـال وپـر واکـرد دریا در صـدف؟
مــایــه داران مــروت بــریــتــیــمــان مــشــفــقــنــدمـهـد گـوهـر را کـنـد دریـا مـهـیـا در صـدف
عـالـم پــرشـور بــر خــلـوت نـشـیـنـان بــار نـیـسـتتـلخـی بـحـرسـت بـرگـوهر گوارا در صـدف
گـوشـه گـیـری مـی کـنـد شـیـریـن حــیـات تــلـخ راگــوهــر شــهــوار گــردد آب دریـا درصــدف
مـوجــه کــثــرت نـســازد گــوشــه گـیـران را مـلـولتـنـگ از دریـا نـگـردد بــر گـهـر جـادر صـدف
قـطـره شـبـنم بـه خـورشـید از سـبـکروحـی رسـیداز گـرانجـانی خـورد دل گـوهر مـا در صـدف
جـمع کن خـود را دل روشن اگرخواهی، که ساخـتگـوهـر ازگـردآوری دل را مـصــفــا درصــدف
بـــر یــتـــیــمـــان از در و دیــوار مــی بـــارد مــلـــالمی نشیند گرد گوهر را بـه سـیما درصدف
دل زبس سرگشتگی در سینه ام، در سینه نیستگوهر غلطان ندارد در صـدف، جـا در صـدف
در غــریـبــی مــی گــشــایـد خــاطــر اهـل کــمــالازدل گـوهـر نـمـی گـردد گـره وا در صــدف
از حـدیـث پـوچ مـی بــالـد بـه خـود چـنـدیـن حـبـابآه اگر می داشـت دراین بـادپـیما در صـدف
در خــمــوشــی جــوهـر مــردم نـمـی گــرددعــیـانرتـبـه گوهر چـسـان گردد هویدا در صدف؟
سـنگ میزان یوسـف از قحـط خـریداران شده اسـتگوهر ما از گرانقدری است بـر جا در صدف
عــالــم پـــرشــور، دل را خــانــه زنــبـــور ســاخــتاز خروش بحر پیچیده است غوغا در صدف
عــیــش قــانــع رانــســازد عــالــم پـــرشــور تــلــخآب گـوهر تـلـخ کـی گـردد ز دریا درصـدف؟
دل شـد از طـول امـل مـحــبــوس در زنـدان جــسـمگـوهـر مـا را بـرآمـد رشـتـه از پـا در صـدف
دارد آتـــش زیـــر پــــا در ســـیـــنـــه عـــشـــاق دلگوهر غلطان نمی بـاشـد شـکیبـا درصدف
نـیـســت صـائب دربــســاط بــحــر بــاآن دسـتــگـاهآنـقــدر گـوهـر کـه دارد دیـده مـا در صــدف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج