فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٥٦: به وحشت ز دنیا سلامت گزیدم

بـه وحـشـت ز دنـیـا سـلـامـت گـزیدمبـه دامـن کـشـیدن گـل از خـار چـیدمحــجـــاب دل و دیــده روشــنــم شــدچو نرگس بـجز پشت پـا هر چه دیدمز آزادگـی جـم…

بـه وحـشـت ز دنـیـا سـلـامـت گـزیدمبـه دامـن کـشـیدن گـل از خـار چـیدم
حــجـــاب دل و دیــده روشــنــم شــدچو نرگس بـجز پشت پـا هر چه دیدم
ز آزادگـی جـملـه تـن دسـت گـشـتـمکـه چـون سـرو دامـن ز گـلـزار چـیـدم
بــرآوردم از جــیــب هــر روزنــی ســربـه هر کـوچـه چـون مهر تـابـان دویدم
امـیـدم ز مـشـق جــنـونـی کـه کـردمبـه آن مد آهی اسـت کز دل کشـیدم
زهسـتـی جـدا شـو کـه این راه را منبــه مـقــراض قـطــع تــعــلـق بــریـدم
به یک فرد بسته است صد دفتر اینجابـه خـود تـا رسـیدم بـه عالم رسـیدم
ازان گشـت شـیرین چـو گوهر کـلاممکه از بـحر هر تـلخ و شوری چـشیدم
ازان شـیر گـیرم کـه در عـهد طـفـلـیز بـی شیری انگشـت خـود را مکیدم
ادب بــود مـنـظـور، نـه تــن پــرسـتـیاگــر خـــار راه تـــو از پـــا کــشــیــدم
تـو بـا هر کـه خـواهی بـرو آشـنا شـوکـه مـن خــیـری از آشـنـایـی نـدیـدم
نـصــیـب مـن از قـرب ایـن لـالـه رویـانبساطی است کز داغ بر سینه چیدم
مـرادم تــو بــودی ز ســیـر و اقــامــتز هر جـا گذشتـم، بـه هر جـا رسیدم
مده صـائب از دسـت دامـان وحـشـتکــه مــن از رمـیـدن چــنـیـن آرمـیـدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج