فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٥٦: ای رخ خوب تو آفتاب جهان سوز

ای رخ خــوب تــو آفــتــاب جــهـان ســوزعشق تـو چون آتـش وفراق تـو جان سوزشــوق لــقــاء تــو بـــاده طــرب انــگــیــزعشق جمال تو آتشی است جهان سوزدر…

ای رخ خــوب تــو آفــتــاب جــهـان ســوزعشق تـو چون آتـش وفراق تـو جان سوز
شــوق لــقــاء تــو بـــاده طــرب انــگــیــزعشق جمال تو آتشی است جهان سوز
دردل مـجــنـون چــه ســوز بــود زلـیـلـیهـسـت مـرااز تــو ای نـگـار هـمـان سـوز
خـلـق جــهـان مـخــتــلـف شـدنـد نـگـاراپــرده بــرانـداز ازآن یـقــیـن گـمـان ســوز
کــرد ســـیــه دل مــرا بـــدود مــلــامــتعـقل که چـون هیزم تـراسـت گران سـوز
رو غـــم آن مــاه رو مــخـــور کـــه نــداردهـر دهـنـی تــاب آن طـعـام دهـان ســوز
در ره ســودای او مـبــاش کـم از شــمـعگــرنـکــشــنـدت بــرو بــمـیـر درآن ســوز
بـا که تـوان گفت سر عشق چـو بـا خـوددم نــتــوان زد ازیـن حــدیـث زبــان ســوز
در سخن ارگرم گشت سیف ازآن گشتتــا بــدلـی درفـتــد ازیـن سـخـنـان سـوز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج