فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٥٤: نیست برآیینه دردی کشان گرد خلاف

نـیـســت بــرآیـیـنـه دردی کـشـان گـرد خــلـافمــی تــوان چــون جــام مــی دیــدن تــه دلــهــای صــافزان شـراب لعـل سـرگرمم که کمتـر قـطـره اشســـوخـ…

نـیـســت بــرآیـیـنـه دردی کـشـان گـرد خــلـافمــی تــوان چــون جــام مــی دیــدن تــه دلــهــای صــاف
زان شـراب لعـل سـرگرمم که کمتـر قـطـره اشســـوخـــت کـــام لـــالـــه آتـــش زبـــان را تـــا بـــه نــاف
بـــاده بـــی درد از مــیــخــانــه دوران مــجـــویلــالــه نــتــوانــســت یـک پــیـمــانـه مــی را کــرد صــاف
خــاکـســاران مـحــبــت را شــکـوه دیـگـرســتســــبــــزه ازبــــال و پــــر ســـیـــمـــرغ دارد کـــوه قـــاف
مـا کـجـا، انـدیشـه بـرگـرد سـرگـشـتـن کـجـا ؟مـــیــکـــنــد خـــورشـــیــد تـــابـــان ذره را گـــرم طـــواف
درنـگـیـرد صـحـبـت عـشـق و خـرد بــایـکـدیـگـرچون دو شمشیرست عقل و عشق و دل چون یک غلاف
رو نــگــردانــنــد عــشـــاق ازغــبـــارحـــادثـــاتآبـــــروی جـــــوهــــر مــــردی بـــــود گـــــرد مــــصـــــاف
هر صفت را از بـهارسـتـان قدرت صورتـی اسـتزان بــه شــکــل خــنــجــر الــمــاس مــی رویــد خــلــاف
غمزه اش از قحط دل، دزدیده می آید به چشمهــیــچ کــافــر بـــرنــگــردد دســـت خـــالــی از مــصــاف
هر که دستش برزبـان سبقت کند مردست مردورنــه هــر نــاقـــص جـــوانــمــردســـت درمــیــدان لـــاف
در دل تــنـگــم خــیـال طــاق ابــرویـش بــبــیـنگــر نــدیــدســتــی دو تــیــغ بـــی امــان دریــک غــلــاف
در جواب این غزل گستـاخ اگر پـیش آمده استقـــاســـم انـــوار خـــواهــد داشـــت صـــائب را مـــعـــاف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج