فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٥٤: سوخته جانم غم وسیله ندارم

سـوخـتـه جـانم غـم وسـیله ندارمداغ دل لــالــه ام فــتــیـلـه نـدارمهمت مجنون من بـلند فتاده استسـنـگ تـوقـع ازین قـبـیلـه نـدارمآیــنــه آب پـــشـــت…

سـوخـتـه جـانم غـم وسـیله ندارمداغ دل لــالــه ام فــتــیـلـه نـدارم
همت مجنون من بـلند فتاده استسـنـگ تـوقـع ازین قـبـیلـه نـدارم
آیــنــه آب پـــشـــت و روی نـــداردساده دلم ره به هیچ حیله ندارم
همت ذاتـی وسیله می کند ایجادچـون دگران من اگر وسیله ندارم
هـیـچ گـره از گـره گـشـاده نـگـرددبــرگ تــوقـع ز کـرم پــیـلـه نـدارم
دیده سیر از جهان جمیله من بسصـائب اگـر در نظـر جـمیلـه ندارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج