فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٣٥٤: ای بت پسته دهن وقت تو چون نامت خوش

ای بت پسته دهن وقت تو چون نامت خوشعیش تلخ من ازآن چشم چو بـادامت خوشبـــگــل روی خــود ایــام مــرا خــوش کــردیبـاد چـون موسـم گـل جـملـه ایامـت خـوش…

ای بت پسته دهن وقت تو چون نامت خوشعیش تلخ من ازآن چشم چو بـادامت خوش
بـــگــل روی خــود ایــام مــرا خــوش کــردیبـاد چـون موسـم گـل جـملـه ایامـت خـوش
می کـنم ناله زعـشـق تـو چـو بـلبـل کـه مراهـمـچـو انـدام گـل آمـد گـل انـدامـت خـوش
بـا رهی گـربـکـنی سـرکـشـی و نازت خـوبدر سـمـاع ار بـروی جـنـبـش وآرامـت خـوش
دوش بــخــت مـن شـوریـده درآمـد از خــوابمژده یی داد بـمن راست چـوپـیغامت خوش
کـز می عـشـق اگـر چـند دهانت تـلخ اسـتعاقبـت همچـو لب خـویش کند کامت خوش
گرچـه در عـشـق بـسـی رنج کشـیدی زآغازرو که چون قصه یوسف شود انجامت خوش
بــود بـــایــد زبـــرای شــب وصــلــش امــروزبـا غم هجـر وی ای خـواجـه بـناکامت خوش
ای زانـعـام تـو خـلـقـی شـده بــی انـدیـشـهچـنـد بــاشـیـم بـانـدیـشـه انـعـامـت خـوش
ســـیــف فــرغـــانــی از ذکــر تـــو ایــام مــرامی کند همچو دل خویش بـدشنامت خوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج