فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٥٣: چندان که بهارست و خزان است درین باغ

چـندان که بـهارسـت و خـزان است درین بـاغچـشم و دل شبـنم نگران است درین بـاغاز بـرگ سـفـر نـیـسـت تـهـی دامـن یـک گـلآسـوده هـمـیـن آب روان اسـت دریـن …

چـندان که بـهارسـت و خـزان است درین بـاغچـشم و دل شبـنم نگران است درین بـاغ
از بـرگ سـفـر نـیـسـت تـهـی دامـن یـک گـلآسـوده هـمـیـن آب روان اسـت دریـن بـاغ
بـلـبـل نه همـین مـی زند از خـون جـگـر جـامگل نیز ز خـونابـه کـشـان اسـت درین بـاغ
پــیـداســت ز دامــن بــه مــیـان بــر زدن گــلکآمــاده پـــرواز خــزان اســت دریــن بـــاغ
مـعــمـوره امـکـان نـبــود جــای نـشــســتــناســتــادگـی سـرو ازان اسـت دریـن بــاغ
مـهـر لـب خـود بـاش کـه خـمـیـازه افـسـوسبا خنده گل دست و دهان است درین باغ
صد رنگ سـخـن درلب هر بـرگ گلی هسـتفـریاد کـه گوش تـو گـران اسـت درین بـاغ
چون بلبل اگر چشم ترا عشق گشوده استهر شـبـنم گل رطل گران اسـت درین بـاغ
هـر گـل کـه ســر از پــیـرهـن غـنـچــه بــرآردبـرغـفـلـت مـا خـنده زنان اسـت درین بـاغ
درعــمـری اگــرروی دهـد صــبــح نـشــاطــیچـون خنده گل بـرق عنان است درین بـاغ
آن شــعـلـه کـه ســر از شــجــر طـور بــرآورداز جـبـهـه هـر خـار عـیان اسـت درین بـاغ
ای دیـده گـلـچـین بـه ادب بـاش کـه شـبـنـمازدور بـه حـسـرت نـگـران اسـت درین بـاغ
غــــــم گــــــرد دل مـــــردم آزاد نـــــگــــــرددپـیوستـه ازان سرو جـوان است درین بـاغ
یک گـل بـه قـمـاش بـر روی تـو نـدیـده اسـتزان روز کـه شـبـنم نگران اسـت درین بـاغ
بـــردامــن گــل گــرد کـــدورت نــنــشـــیــنــدتـا بـلـبـل ما بـال فـشـان اسـت درین بـاغ
خـامـوش شـد از خـجـلـت گـفـتــار تـو صـائبسوسن که سراپای زبـان است درین بـاغ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج