فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٥٣: روی بنما به ما مکن مستور

روی بـنمـا بـه مـا مکـن مـسـتـورای به هفت آسمان چو مه مشهورما یکی جـمع عـاشـقان ز هوسآمـــدیـــم از ســـفـــر ز راهـــی دورای کـه در عـیـن جـان خـود د…

روی بـنمـا بـه مـا مکـن مـسـتـورای به هفت آسمان چو مه مشهور
ما یکی جـمع عـاشـقان ز هوسآمـــدیـــم از ســـفـــر ز راهـــی دور
ای کـه در عـیـن جـان خـود داریصـد هزاران بـهشـت و حـور و قصور
سـر فـروکن ز بـام و خـوش بـنگرجــانـب جــمـع عــاشــقـی رنـجــور
ســاقـی صـوفـیـان شــرابــی دهکــان نـه از خــم بــود نـه از انــگــور
ز آن شرابی که بوی جوشش اومــردگــان را بـــرون کــشــد از گــور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج