فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٥٢: عشق جانست عشق تو جانتر

عشق جـانست عشق تـو جانتـرلـطـف درمـان وز تـو درمـانـتــرکــافــری هــای زلــف کــافــر تــوگشتـه ز ایمان جـمله ایمانتـرجان سپردن به عشق آسانستوز پـی ع…

عشق جـانست عشق تـو جانتـرلـطـف درمـان وز تـو درمـانـتــر
کــافــری هــای زلــف کــافــر تــوگشتـه ز ایمان جـمله ایمانتـر
جان سپردن به عشق آسانستوز پـی عشق توست آسانتـر
همـه مهمـان خـوان لـطـف تـواندلـیک این بـنده زاده مـهمـانتـر
بـی تو هستند جمله بی سامانلیک من بی طریق و سامانتر
عـشـق تـو کـان دولـت ابــدسـتلـیک وصـل جـمـال تـو کـانـتـر
تــیـغ هـنــدی هـجــر بــرانـســتلـیک هـنـدی عـشـق بـرانـتـر
هر دلـی چـارپـره در پـی تـوسـتدل مـا صـدپــرسـت و پـرانـتـر
دیـدن تـو بــه صـد چـو جـان ارزانعــوض نـیـم جــانــم ارزانــتــر
گـر چـه این چـرخ نیک گردانسـتچـرخ افـلاک عـشـق گـردانتـر
همه ز افلاک عـشـق در تـرسـندوان فلک در غـم تـو تـرسـانتـر
شـمـس تـبـریز هـمـتـی مـی دارتـا شوم در تو من عجب دانتـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج