فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣٥٢: حوصله وصل آن نگار ندارم

حـــوصـــلــه وصـــل آن نــگـــار نــدارمدام بـــه انــدازه شــکــار نــدارمبــحـر بــه پــیـمـانـه حـبــاب نـگـنـجــددر ره او چــشـم انـتــظـار نـدار…

حـــوصـــلــه وصـــل آن نــگـــار نــدارمدام بـــه انــدازه شــکــار نــدارم
بــحـر بــه پــیـمـانـه حـبــاب نـگـنـجــددر ره او چــشـم انـتــظـار نـدارم
نیسـت بـه پـیغـام خـشـک نیز امـیدمطــالــع ازان لــعــل آبــدار نـدارم
از رخ چـــون آفــتـــاب لــالــه عـــذارانغیر دو چـشم شـفق نگار ندارم
طـاقـت مـن نـیـسـت مـرد نـاز دو بـالـاآیـنـه پــیـش جــمــال یـار نـدارم
گـر چــه سـر دسـت آفـتــاب گـرفـتــمرنگـی ازان دسـت پـرنگـار ندارم
از دل گــرم اســت مـایـه دار جــنـونـمهـیـچ تــوقــع ز نــوبــهـار نــدارم
نـخـل خـزان دیده ام کـه بـرگ اقـامـتدر چـمـن خـشـک روزگـار نـدارم
باعث هشیاریم نه زهد و صلاح استبــاده بــه انــدازه خــمــار نـدارم
کـافـر حـربــی ز جــنـگ سـیـر نـگـرددصـلـح تـوقـع ز چـشـم یار نـدارم
صـیقـل آیینـه اسـت شـهـپـر طـوطـیاز خط سبزش به دل غبار ندارم
چـهـره زرین چـو مـهر زینـت مـن بـسصـائب اگـر رخــت زرنـگـار نـدارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج